مطالب توسط محمود علی اکبری

ديکوم چيست؟

موفقيت هر سازمان در گرو کيفيت کارکنان آن است . به منظور پرورش و نگهداري کارکنان ماهر, سازمانها مي بايد آموزشهاي با کيفيت براي کارکنانشان فراهم آورند . از طرف ديگر آموزش گران است پس جهت استفاده بهينه از منابع محدود سازمان در اين حوزه بايد بتوان بهترين دوره هاي آموزشي ممکن را برگزار نمود […]