همکار محترم برای ثبت نظر در مورد جلسه دانش افزایی یا همایش یا کارگاه آموزشی، با کاربری خودتان وارد شوید و سپس نظرسنجی را تکمیل نمایید