کنکور !؟

بامشارکت در بيان نظرات علمي ، تخصصي و تجربي ميزان ارزشمندي حذف کنکور را بررسي کنيم.