نظام 6.3.3 ؟

اکنون که پايه دوازدهم در حال اجرا مي باشد نظام 6.3.3 را چگونه ارزیابي مي کنيد ؟