تصاويري از برگزاری جلسات دانش افزايي ، کارگاه های آموزشي و بازديدهای علمي توسط گروه های آموزشي فني حرفه اي و کاردانش شهر تهران در سال تحصيلي 98-97